uurregeling, opvang en

toezicht, brengen en halen

Lesuren

Maandag, dinsdag en donderdag :

 • voormiddag van 8u30 tot 12u10
 • namiddag van 13u30 tot 15u30 

vrijdag :

 • voormiddag van 8u30 tot 12u10
 • namiddag van 13u30 tot 15u10

woensdag :

 • voormiddag van 8u30 tot 12u10
 • namiddag vrij

Speelplaats open v.a. 8u15

Toezicht

De school organiseert volgende vormen van toezicht:

 • Toezicht op de speelplaats een kwartier voor het begin van de lessen ’s morgens en ’s middags en tijdens de speeltijden tussen de lessen.
 • Toezicht in de voor- en naschoolse opvang.
 • Toezicht tijdens de middagpauze voor de kinderen die op school blijven eten.
Informatiedeling school - opvang

Meedelen van leerlingen gegevens aan de naschoolse kinderopvang

De school geeft beperkte informatie van de leerlingen door aan de naschoolse kinderopvang om de dienstverlening te bevorderen.

Zowel de school als de kinderopvang baseren zich hier op de grondslag van gerechtvaardigd belang, in het belang van het kind.

De kinderopvang verwerkt de persoonsgegevens van leerlingen en ouders in het kader van haar opdracht. De opvang is de eindverantwoordelijke voor deze specifieke verwerking en de veiligheid ervan.

 De informatie die in dit geval verwerkt wordt bevat specifiek volgende gegevens:

 • Telefoonnummers van ouders/voogd voor noodgevallen
 • Gemaakte afspraken met de school en/of opvang rond het afhalen door derden
 • Gemaakte afspraken met de school en/of opvang rond het zelfstandig verlaten van de schoollocatie
 • Eventuele allergieën
 • Bewijs van de dokter rond het geven medicatie bij ziekte
 • Klaslijsten in functie van controle voor de UIT-pas
 • Andere relevante (medische) informatie

Ook hier kunnen ouders of voogd zich beroepen op de wetgeving op openbaarheid van bestuur die voorziet in een recht op inzage, toelichting en/of kopie. Ook in dit geval richten ze een vraag tot college van burgemeester en schepenen dat bekijkt of toegang kan worden verleend.

  Voor- en naschoolse opvang

  Waar? gebouw OC (refter)

  Wanneer?  v.a. 7u00 en tot 18u00 (woensdag tot 13u) 

  Contact opvang :  056 28 54 98 .

  Inschrijven : Vooraf inschrijven is niet nodig. Iedereen kan in de opvang blijven als dat nodig is.

  Volledige info en tarieven vind je HIER

  Fietsers kunnen hun fiets in de tuin parkeren.

  Om 8u10 worden de kinderen naar de speelplaats begeleid

  Opvang woensdagnamiddag

  Toezicht in Knokke van 11u40 tot 13u00.

  Kinderen die langer in de opvang moeten blijven, worden met de bus naar Groene Kouter gebracht. 

  Busvervoer nodig? Vooraf inschrijven via via jeugd@zwevegem.be of via 056 76 59 80.

  Volledige info en tarieven vind je HIER

   Schoolpoort open om :

   Schoolpoort open om 8u15 en  om 13u15

   Kinderen mogen niet alleen aan de schoolpoort wachten. 

   Voor de openingsuren op de school? Naar de opvang!

    Brengen van de kinderen

    Vanaf 8u15 (voor 8u15 : zie boven)

    kleuters t.e.m. 2de lj : AFZETTEN aan de grijze poort aan de kerk

    Peuters mogen meteen naar binnen gaan, worden eventueel begeleid door de leerkracht die aan de poort staat.

    3e t.e.m. 6e lj : AFZETTEN aan de grote houten poort van bovenbouw

    3e t.e.m. 6e lj met jongere broer/zus : AFZETTEN aan de grijze poort aan de kerk (zij mogen zelf doorstappen naar de speelplaats bovenbouw)

    Fietsers t.e.m. 2de lj : aan fietspoortje Orveiestraat of in schooltuin.

    Fietsers 3e t.e.m. 6e lj : via grote houten poort naar schooltuin.. Binnenkort komt daar een overdekte fietsenstalling.

     Halen van de kinderen

     15u30 ma, di en do; 12u10 op wo; 15u10 op vrij

     Alle kinderen via de grijze poort aan de kerk. Ouders mogen bij het belsignaal op de speelplaats komen om hun kinderen af te halen.

      

      Zorgwerking

      algemene

      informatie

      2e kleuterklas foto's door Nathalie Herremans
      Schoolteam

      Schooljaar 2022 – 2023

      directie : Nathalie Herremans

      secretariaat : Ann-Sophie Verwee

      zorgcoördinator : Liselotte Vercaemst

      Kleuter :

      Peuter / 1e kleuter : Lut Verbrugge & Hilde Maes

      2e kleuter : Sophie Vanheule & Alison Van Parijs

      3e kleuter : Eva Defraeye

      Lager : 

      1e leerjaar : Stephanie Deprez & Ine Vanhoe

      2e leerjaar : Vicky Vander Linden

      3e leerjaar : Melanie Théry

      4e leerjaar : Hanne Derveaux

      5e leerjaar : Joke Coucke

      6e leerjaar : Kelly Heughebaert

      Bijzondere leerkrachten :

      Zorgleerkracht : Darline Devos – Marilyn Turpin – Nele Desmaele – Pieter Debels

      LO-leerkrachten : Katrijn Viaene – Céline Beils

      Levensbeschouwing : Hilde Verstraete – Maaike Maes – Annelies Debruyne – Nina Magerman – Herwig Vrijsen

      Oudercontacten

      voor alle kleuters en leerlingen L1 – L5

      • op 14, 15 en 16 november voor alle ouders om de belangrijke eerste maanden van uw kind in de klas met u te bespreken. De juf zal u via smartschool contacteren om een moment af te spreken.
      • januari: op vraag van ouders of leerkracht (niet voor alle kinderen nodig). De groeirapporten gaan op 26 januari mee naar huis.
      • juni voor alle ouders om de eindresultaten/evolutie/beslissing klassenraad met u te bespreken. De juf zal u via smartschool contacteren om een moment af te spreken.

      Voor 6e leerjaar

      • november: op vraag van ouders of leerkracht (niet voor alle kinderen nodig)
      • januari: voor alle ouders om de overgang naar het secundair te bespreken. De juf zal u via smartschool contacteren om een moment af te spreken. De groeirapporten gaan op 26 januari mee naar huis.
      • juni voor alle ouders om de eindresultaten en beslissing klassenraad met u te bespreken. De juf zal u via smartschool contacteren om een moment af te spreken.
      Mag mijn kindje al starten?

      Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op 1 van 7 instapdata naar de kleuterschool:

      • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
      • De 1ste schooldag van februari
      • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

      Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

      In onze school hebben we 3 kleuterklassen : peuter/1e kleuterklas, een 2e kleuterklas en de 3e kleuterklas. De school beschikt ook over een aantal uren voor kinderverzorging in de kleuterklas.

      Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

      Instapdatum berekenen

      Bereken de eerstvolgende instapdatum voor je kleuter op basis van de geboortedatum van je kind.
      Je krijgt de eerstvolgende instapdatum op het moment van de berekening. Dus geen datum in het verleden.

      Leerplicht voor kleuters?
      Niet verplicht, wel een aanrader voor 2,5- tot 5-jarigen

      Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet verplicht voor kinderen tot 5 jaar. We raden natuurlijk aan om uw kindje zo veel mogelijk naar school te laten komen.

      Je kleuter leert in de klas sociale vaardigheden, raakt er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. De kleuterjuf of -meester bereidt je kind voor op het lager onderwijs.

      5-jarige kinderen zijn leerplichtig. Zij moeten minstens 290 halve dagen naar school. 

      Zwemmen

      Waar?

      Lago Zwevegem met busvervoer

      Wanneer?

      3e kleuter : 6 zwembeurten 

      1ste – 3de leerjaar : tweewekelijks donderdagnamiddag 

      4de, 5de en 6de leerjaar : 10 zwembeurten gedurende het schooljaar

      Kostprijs?

      €1,90 per zwembeurt waarvan €0,60 gesubsidieerd wordt door de gemeente. De kostprijs voor de ouders bedraagt dus €1,30 per zwembeurt

      Deze zwembeurten worden aangerekend via de schoolfactuur en behoren tot het budget voorzien binnen de scherpe maximumfactuur (zie verder bij kostenbeheersing)

      2e leerjaar en 1 zwembeurt voor 3e kleuter gratis

      Kledij?

      zwembroek of ééndelig badpak, geen badmuts

      Verjaardagen vieren

      De leerlingen mogen trakteren voor hun verjaardag met een van huis meegebrachte, eenvoudige traktatie : een gezonde snack of een (zelf)gebakken voorgesneden cake of koekjes.

      Zorg er voor dat de traktatie gemakkelijk te verdelen is voor de juf en gemakkelijk te eten is voor de kinderen.

      LET OP : uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje worden NIET op school verspreid.

      Middagmaal

      Wat?

      • eigen lunch met aanbod van soep
      • een warme maaltijd

      Waar?

      • in refter van zaal ontmoetingscentrum

      Wanneer bestellen?

      Stappenplan zie hier

       

      Uw kind is ziek?

      Uw kind wordt ziek op school : we bellen een ouder of contactpersoon

      => kind wordt afgehaald in de klas

      Uw kind wordt ziek thuis : verwittig de juf via smartschool of het secretariaat via 056 28 54 95

      Medicatie wordt enkel gegeven mits een attest medicatie, koortswerende middelen worden niet toegediend

      Doktersbriefje? Dat is niet nodig in de kleuterschool. In de lagere school is een ziektebriefje (tot 3 dagen ziekte) of doktersbriefje (voor langere ziekte) verplicht.

      Levensbeschouwing

      In scholen van het officieel onderwijs, waartoe ook onze school behoort, kunnen ouders vrij kiezen welke levensbeschouwelijke lessen hun kind zal volgen: niet-confessionele zedenleer of een van de zes in België erkende godsdiensten: rooms-katholieke, protestantse eredienst, anglicaanse, Israëlitische, islamitische en orthodoxe eredienst. Dat doen ze bij de eerste inschrijving van hun leerplichtig kind met een ondertekende verklaring.

      Die keuze kunnen zij bij het einde van elk schooljaar wijzigen vóór 30 juni. Je kan hiervoor een formulier vragen op het secretariaat (secretariaat.knokke@gszwevegem.be)

      Ook ouders van kleuters uit de 3e kleuterklas dienen hun keuze vóór 30 juni kenbaar te maken. Zij krijgen hiervoor tijdig een formuliertje mee.

      Personen die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer kunnen kiezen voor een vrijstelling. Wie voor een vrijstelling gekozen heeft, moet de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de eigen ethische vorming en de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit, voor de groei in menselijke waarden en voor het uitbouwen van een eigen levensovertuiging met respect voor de grondwettelijke beginselen en voor de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder. In dit geval zorgt u zelf voor een geschikt persoon om deze lestijden, tijdens de voorziene lesuren voor levensbeschouwing, in te richten.

      Wenst u meer informatie over één van de levensbeschouwingen kan u steeds contact opnemen met de leerkrachten via smartschool :

      Rooms Katholieke Godsdienst : Herwig Vrijsen – Hilde Verstraete

      Niet-Confessionele Zedenleer : Maaike Maes – Nina Magerman

      Protestantse Godsdienst : Annelies Debruyne 

      Islamitische Godsdienst : /

      Eerste communie, lentefeest, vormsel en het feest voor de vrijzinnige jeugd worden niet door de school georganiseerd. De data van deze feesten worden dus ook los van de school bepaald. U kan hiervoor terecht bij de parochie of de leerkrachten levensbeschouwing.

      Kostenbeheersing

      Het basisonderwijs in Vlaanderen is kosteloos:

      • We mogen geen inschrijvingsgeld vragen
      • We mogen geen bijdragen vragen voor zaken (lesmateriaal, uitstappen,…) die noodzakelijk zijn om de eindtermen te halen of om de ontwikkelingsdoelen na te streven. Hiervoor bestaat er een officiële lijst met kosteloze materialen.

      Basisscholen mogen wel een bijdrage vragen voor:

      • Activiteiten tijdens de schooltijd : toneelbezoek, daguitstappen, sportactiviteiten, zwemlessen (behalve 1 schooljaar lang gratis zwemmen) …
      • Meerdaagse uitstappen zoals zee-, bos- of plattelandsklassen.

      Basisscholen moeten zich houden aan een maximumfactuur die zij aan de ouders kunnen vragen. Voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt de scherpe maximumfactuur voor activiteiten en materialen:

      • 55 euro voor kleuters (per kleuterklas)
      • 105 euro voor leerlingen uit het lager onderwijs (per leerjaar) 

      Sommige mutualiteiten bieden een terugbetaling aan voor een schoolreis 

      Ouders vullen het formulier zo goed mogelijk in en geven het mee naar school. Wij bezorgen het formulier dan terug na afloop van de activiteit.

      Naast de activiteiten en materialen uit de maximumfactuur bieden we nog andere diensten en producten aanbieden (zoals buitenschoolse kinderopvang, middagtoezicht (€2) , maaltijden (kleuter €2,60, lager €3,10, gebruik eigen lunch €0,50), nieuwjaarsbrieven (€2) , klasfoto (€2,75), turngerief (€7)…), fluohesje (€5), herbruikbare tas (€ 4,80). Dat zijn zaken waar u naar eigen keuze gebruik van maakt.

      Voor deze zaken wordt geen maximumfactuur opgelegd.

       

      Meerdaagse uitstappen

       Voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur aan het einde van het lager onderwijs maximaal 520 euro. De kosten voor meerdaagse uitstappen mogen opgeteld over de 6 leerjaren dus niet boven 520 euro gaan.

       In onze school gaan we tweejaarlijks op meerdaagse uitstap (23-24)

       De factuur voor de meerdaagse uitstap wordt gespreid over 1 schooljaar aangeboden

       • 1e graad : plattelandsklassen (150 euro : 10 x 15 euro)
       • 2e graad : bosklassen (120 euro : 10 x 12 euro)
       • 3e graad : zeeklassen (250 euro : 10 x 25 euro)
       • Verschillende mutualiteiten bieden een terugbetaling van € 5 / nacht aan voor meerdaagse uitstappen 

       Ouders vullen het formulier zo goed mogelijk in en geven het mee naar school. Wij bezorgen het formulier dan terug na afloop van de activiteit.

        

       Huur OC (refter)

       Gebruikersovereenkomst

       Het OC (refter) en de turnzaal kunnen enkel gehuurd worden door verenigingen. (Particulieren kunnen niet huren).

       Hier kan u de gebruiksovereenkomst raadplegen.

       Hier kan u de tarieven raadplegen (gelijk aan OC Kappaert). Voor informatie over de tarieven of boekingen. kan u terecht bij sport@zwevegem.be

       bestuur

       en raden

       Ons schoolbestuur

       Schoolbestuur: Gemeentebestuur van Zwevegem

       Blokkestraat 29, bus 1, 8550 Zwevegem – Tel. 056/76.55.67 Fax 056/76.55.68

       Burgemeester:

       • Dhr. Marc Doutreluingne

       Schepenen : 

       • Mevr. Eliane Spincemaille
       • Mevr. Isabelle Degezelle
       • Dhr. Kristof Vromant
       • Dhr. Raf Deprez
       • Dhr. Marc Desloovere
       • Dhr. Marc Claeys

       contact : onderwijs@zwevegem.be

       Onze scholengemeenschap

       Samenstelling Scholengemeenschap:

       • Gemeentelijke kleuterschool Zwevegem
       • Gemeentelijke lagere school Zwevegem
       • Gemeentelijke school voor buitengewoon onderwijs: De Klim-op
       • Gemeenteschool Heestert
       • Gemeenteschool Sint-Denijs
       • Gemeenteschool Knokke
       peuterklas - 1e kleuterklas door Nathalie Herremans
       De schoolraad

       De schoolraad heeft advies- en/of overlegbevoegdheid over een aantal onderwijsaangelegenheden. De leden van de schoolraad hebben informatieplicht naar hun geleding toe.

       Deze raad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar in de school.

       Samenstelling schoolraad:

       • Hugelier Dieter – Ouder
       • Deceukelier Evy – Ouders
       • Dejonckere Emelie – Ouders
       • Fraeye Tine – Ouders
       • Arnout Laura – Directie
       • Herremans Nathalie – Directie
       • Ampe Nathalie – Personeel
       • Vanhessche Joost – Personeel
       • Decuypere Filip Per
       • Kesteloot Nick – Gecoöpteerd
       • Verschuere Paul – Gecoöpteerd
       • Balcaen Arnold – Gecoöpteerd

       • De directeur zetelt ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad.

        De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

       De ouderraad

       De ouderraad heeft advies- en/of overlegbevoegdheid over een aantal onderwijsaangelegenheden. De leden van de ouderraad hebben informatieplicht naar hun geleding toe.

       Deze raad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar in de school. De samenstelling van ouderraad kan elk schooljaar aangepast worden.

       Het oudercomité

       Onze school wordt ondersteund door een schitterend oudercomité. Samenwerking tussen ouders en leerkrachten is van onschatbare waarde. Je kan het oudercomité van de Knokkeschool bereiken via ocknokkeschool@gmail.com

       Elk schooljaar wordt ieder ouder uitgenodigd om lid te worden van de ouderraad. Geïnteresseerd? Stuur een berichtje naar het OC of naar  secretariaat.knokke@gszwevegem.be

       De ouderraad is aangesloten bij de K.O.O.G.O. (koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs)

       Ravensteingalerij 27 bus 8

       1000 Brussel

       GSM: 0473/725419

       De pedagogische raad

       De pedagogische raad heeft advies- en/of overlegbevoegdheid over een aantal onderwijsaangelegenheden. De leden van de Pedagogische raad hebben informatieplicht naar het personeel en schoolraad toe.

       Deze raad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar in de school. De samenstelling van de pedagogische raad kan elk schooljaar aangepast worden aan de samenstelling van het schoolteam.

       Het leerlingenparlement

       De leerlingen van 4e t.e.m. 6e leerjaar kunnen zich kandidaat stellen voor het leerlingenparlement van de school.

       Zij vormen geen officiële leerlingenraad met stemrecht binnen de schoolraad.

       Het leerlingenparlement bespreekt bezorgdheden van de leerlingen, werkt activiteiten uit, doet voorstellen.

       Naar de secundaire school